• Polski
 • English
 • Deutsch
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka PLAST sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Proletariackiej 24a, NIP: 727-25-41-280, email: biuro@plast.eu, tel. +48 42 681 24 28.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy).
  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Dane, które przetwarza Administrator to w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
  4. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej) ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji.
  7. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem, w myśl obowiązujących Administratora przepisów.
  9. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił, a także upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
  10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji państwowej, a także podmioty świadczące na naszą rzecz bieżące usługi, m.in księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, czy też usługi windykacyjne.
  11. Ewentualne skargi lub zażalenia w zakresie przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować na adres e-mail : biuro@plast.eu

  Hurtownia opakowań jednorazowych: PLAST EU – dystrybucja na terenie całego kraju -> Kontakt | plast@plast.eu |